Elveeigarlaget Osen – Vestre Hyen (EOVH) sitt kultiveringsprosjekt 2010 – 2014 er godt i gang med prosjektets tredje år. Målet er å øke antall gytefisk og etablere nye gyteområder for å gi en robust laksestamme og dermed gi bedre sporstsfiske.

Elveigarlaget har fleire aktivitetar for å oppnå målet, både i klekkeriet i Osen og i elvane som er med i prosjektet.

Kultiveringsprosjektet har to hovedformål:

Øke antallet gytefisk i elveområdene oppstrøms Gygrefossen, både i Sørelva og i hovedløpet helt opp til utløpet av kraftstasjonen. Dette er ønskelig for å sikre høyere total ungfiskproduksjon i vassdraget og for å gi bedre sportsfiske oppstrøms Gygrefossen.

Etablere nye gyteområder for å øke den naturlige gytingen i vassdraget. Dette vil igjen gi en mer robust laksestamme og bedre sportsfiske.

For å oppnå disse målene gjør vi følgende:

• Vi fanger stamfisk i de nedre deler av vassdraget hvor tettheten av laks er høy. Stamfisken strykes og den befruktede rognen oppbevares i et klekkeri som EOVH har bygget ved Osen Gård. Rognen plantes så ut i elvebunnen i øvre deler av vassdraget i januar – mars. Den klekker så på normal måte og vokser opp helt naturlig. (Samme metode som den som er brukt i Flekke – Guddal vassdraget med stor suksess). På denne måten sikrer vi både høyere total produksjon av ungfisk, og vi sprer den mye jevnere i hele vassdraget. Laks tenderer til å returnere til samme del av elven som den vokste opp i, og derfor vil dette over tid bidra til økte mengder laks oppstrøms Gygrefossen.

Da det er svært mange grunneiere i vassdraget, er det svært tidkrevende å kontakte hver enkelt av dere for å be om tillatelse til å plante på den enkeltes elvestrekk. Vi ber derfor om at de av dere som ikke ønsker dette, tar kontakt med undertegnede. Håper på forståelse for dette, da alt arbeid foregår som dugnad på vår fritid.

• For å evaluere gytebestanden samt finne lokaliteter som er egnet for rognplanting, flytedykker vi elven hvert år i månedsskiftet november/desember. Vi teller da gytefisk, og finner de områdene hvor det er lite av den og dermed fornuftig å plante rogn. Bli derfor ikke overrasket om dere ser tre-fire karer som flyter nedover elven med tørrdrakt og dykkermaske på.

• Vi legger ut gytegrus på egnede steder i vassdraget hvor det ikke finnes gyteområder fra før. Alle disse lokalitetene under Gygrefossen er nå ferdigstilt. Neste år ønsker vi å starte med det samme oppstrøms fossen, og vi vil ta kontakt med den enkelte grunneier av de egnede lokalitetene.

• Det arbeides med å oppgradere fisketrappen i Gygrefossen som separat prosjekt. En av de viktigste forutsetningene for at prosjektet skal lykkes, er at den totale beskatningen i vassdraget holdes på et bærekraftig nivå. For å oppnå dette er det fastsatt kvoter for alle deler av fra Osen til midten av Endestadvannet samt i Sørelva. Vi er avhengige av at disse kvotene følges og at alle fangster rapporteres.

Kvotene er satt av Lagets årsmøte, og er bindende for alle rettighetshavere i vassdraget. Korrekt og tidsmessig rapportering er en offentlig forpliktelse som alle grunneiere i laksevassdrag har.

Nedstrøms Gygrefossen rapporterer hver enkelt elvestrekning for seg.

Oppstrøms fossen er Evert Havn ( / 482 14 986) ansvarlig.

På eikefjord.net finnes det årsrapporter og annen info fra Elveeigarlaget. Her kan dere lese masse detaljer både om kultiveringsprosjektet, kvoter og annet. Dersom noen har ytterligere spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt.

Helge Anonsen

EOVH - Ansvarlig for Kultiveringsprosjektet

Mob: 957 14 684, e-post:

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com