Eikefjord - ein god plass å bu.

Eikefjord - ei idyllisk bygd i Fjordnorge

Elveeigarlaget Osen – Vestre Hyen Forvaltningslag (EOVH)

Referat fra årsmøte 2015

Tid og sted: Samlingsheimen på Storebru, lørdag 25. april 2015 klokken 15:00

 

Saksliste

1. Valg av møteleder

Helge Anonsen ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av sakliste og innkalling

Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader.

3. Registrering av frammøtte

Følgende møtte med stemmerett: Evert Are Havn, Stein Ove Svardal, Asle-Magne Ellingsund, Dagfinn Ellingsen, Torleik Steigane, Kenneth Tonheim, Gunnvald Stegane (med fullmakt), Kristin Svardal, Asbjørn Sørdal, Tom Christian Tonheim og Helge Anonsen.

Andre inviterte som møtte: Hans Endestad.

4. Valg av protokollfører og to personer som sammen med leder skal skrive under protokollen

Tom Tonheim ble valgt til protokollfører. Evert Havn og Kenneth Tonheim ble valgt til å signere protokollen sammen med leder.

5. Behandling av styrets årsmelding og årsregnskap

Styrets årsmelding ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Evert Havn etterlyste mulig overvåkning av fisketrappen i Gygrefossen. Årsmøtet bad styret om å kontakte grunneier for å undersøke saken videre.

Årsregnskapet ble gjennomgått uten merknader. Revisjonsrapport forelå ikke, og årsmøtet besluttet derfor å utsette den formelle godkjennelsen til årsmøtet 2016.

6. Behandling av styrets forslag til arbeidsplan 2015 samt styrets forslag til oppsyn, finansiering av reparasjon av fisketrappen i Gygrefossen og årsavgift fra medlemmer oppstrøms lakseførende del

Styrets arbeidsplan ble gjennomgått og godkjent som følger:

 1. Videreføre rognplantingsprosjektet
 2. Reparere fisketrappen i Gygrefossen
 3. Videreføre arbeidet med å styrke rapporteringen
 4. Påse at ørretfisket i april/mai oppstrøms Gygrefossen følger FMSFs regler
 5. Henge opp og ta i bruk infotavler på Storebru
 6. Videreføre arbeidet med å evaluere størrelsen på gytebestanden
 7. Videreføre overvåkning av og utfisking av eventuell oppdrettsfisk
 8. Følge opp Engebøprosjektet ift. eventuelle konsekvenser for vassdraget
 9. Arbeide for uendret fisketid 2016- 2020
 10. Arbeide for at ørretfiske oppstrøms i april/mai blir del av fiskereglene 2016-2020

Oppsyn: Styret foreslo å etablere oppsynsordning for elven ved å benytte Flora Politikammer til oppsyn. Dette er tilsvarende ordning som i Nausta. Styret har gjennomført samtaler med politiet, og de er villige til å påta seg oppgaven. Årsmøtet besluttet at oppsynsordning med politiet etableres med kostnadsramme på 30 000 for 2015. Styret orienterte om at oppsyn medfører behov for at likt fiskekort brukes av alle. Styret har utarbeidet kort på norsk og engelsk som vil bli sendt ut til alle.

Finansiering av reparasjon av fisketrappen i Gygrefossen: Styret redegjorde for status. Ny entreprenør angir øvre kostnadsramme på 500 000. Styret har fremskaffet det meste av disse midlene. Prosjektbudsjett for reparasjonen ble gjennomgått. Årsmøtet besluttet at styret kan signere avtale med entreprenør innenfor kostnadsramme på 500 000 slik at reparasjon kan gjennomføres så snart vannstanden tillater.

Årsavgift fra medlemmer oppstrøms lakseførende del: Årsmøtet besluttet at rettighetshavere oppstrøms lakseførende del kan være medlemmer i laget og ha stemmerett, men at årsavgift for disse gjøres frivillig.

7. Behandle styrets budsjettforslag samt fastsette årsavgift

Styrets budsjettforslag ble godkjent. Årsavgiften ble fastsatt som uendret til kr 300 pr. part. Som del av budsjettgjennomgangen informerte styret om dets plan om å melde laget inn i Norske Lakseelver. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette.

8. Valg av to styremedlemmer med personlige varamedlemmer for to år

Valgnemnden hadde forslag til et nytt styremedlem med personlig vara og gjenvalg på et styremedlem med personlig vara. Valg ble gjennomført med følgende resultat:

 • Styremedlem Asbjørn Sørdal, 2 år (2017) - P. vara Bjarte Liseth, 2 år (2017).
 • Styremedlem Dagfinn Tveiten, 2 år (2017) - P. vara Elias Eimhjellen, 2 år (2017).

9. Valg av to revisorer med to varamedlemmer for to år

Valgkomiteen hadde forslag om gjenvalg på revisorer for to nye år. Valg ble gjennomført med følgende resultat:

 • Revisorer Kjell Humlestøl og Edgar Endestad. P. vara Evert Havn og Hans Terje Anonsen.

10. Valg av valgkomité på tre personer med personlige varamedlemmer

Valgnemnden takket ja til å sitte i et år til, og ble gjenvalgt. Valgkomite er derfor fortsatt Kenneth Tonheim, Stein Ove Svardal og Atle Øren.

11. Oppnevne eventuelle komiteer / utvalg etter forslag fra styret

Styret har behov for ansvarlige for å henge opp de anskaffede infotavlene. Hans Endestad tok ansvar for en tavle til campingplassen. Asbjørn Sørdal henger opp en tavle ved nedkjørselen til elva på sin side. Når de to siste tavlene ankommer, tar Evert Havn ansvaret for å henge opp den ene av dem på parkeringsplassen på Storebru. Helge Anonsen tar den siste med til Osa og foreslår for dem at den benyttes der.

12. Vedta eventuelle godtgjørelser for verv i styret og komiteer etter forslag fra valgkomiteen

Årsmøtet besluttet at styret og komiteer fortsetter sitt arbeid uten godtgjørelse.

12. Behandle styrets forslag til, fiskeregler og kvoter, registrering som samvirkeforetak, utfisking, tilsagn om Smil / BU midler til rydding av skog langs elva og fordeling av innestående midler fra SMS salg

Fiskeregler og kvoter: Avtalen med Fylkesmannen innebærer uendret fisketid og kvoter for 2015 sesongen. Det betyr at kvotene for avlivet fisk i 2015 er: Osen 4 laks og 2 sjøørret pr. uke, Svardal 6 laks pr. uke, Vasset & Osa 4 laks pr. uke og oppstrøms Gygrefossen 6 laks pr. uke. Medlemmene oppstrøms beslutter innbyrdes hvordan kvoten fordeles.


Registrering som samvirkeforetak:
Br. Reg vil ikke akseptere laget som Tingrettslig Sameie, men anbefaler i stedet registrering som Samvirke. Årsmøtet besluttet å utsette videre arbeid registrering frem til styret melder behov om at registrering er nødvendig.

Utfisking: Lagets ruser til utfisking av Røye og Kje i vannene er ikke i bruk. Tilstanden til dem er ukjent. Evert Havn påtok seg ansvaret for å samle noen frivillige til å finne ut hvilken tilstand de er i.

Tilsagn om Smil / BU midler til rydding av skog langs elven: Laget fikk for noen år tilbake tilsagn om midler til rydding av skog langs elven. Plan (rapport) er utarbeidet men selve jobben må gjøres på dugnad. Årsmøtet besluttet at det ikke er ressurser til å gjøre ryddejobben nå, og prosjektet settes derfor på vent.

Fordeling av innestående midler fra SMS salg: Laget har innestående ca. 6000 kr fra SMS kortsalg. Det er en stor administrativ oppgave å fordele disse korrekt. Årsmøtet besluttet å benytte midlene til reparasjon av fisketrappen i Gygrefossen.

Alle beslutninger, avstemminger og valg var enstemmige. Møtet ble hevet klokken 16:30.

 

Nyheter

Nyheter 2021

OddA - 14 oktober 2021

Det er vedtatt i Vestland fylke at bruene på Hovlandsvegen skal fornyast. Frå inste Hovlandselva er det ca 100 meter inn til fortau og sikker veg...

Nyheter 2021

OddA - 12 oktober 2021

Rv 5 Naustdaltunnelen kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer og 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag fra 22:00 til...

Nyheter 2021

OddA - 11 oktober 2021

Grønsberg Bygg det billigaste tilbodet på 3,35 millionar kroner for å rehablitere kyrkja. Tilbodet er ikkje best på kvalitet, men prisen veg tungt...

Nyheter 2021

Eikefjord IL hadde avtale med kommunen om overtaking av stølsrettar på Eikefjordstøylen. I forbindelse med videresalg er det statsforvalteren som...

OddA - 21 september 2021
Nyheter 2021

Til organisasjonar og fastbuande i Eikefjord sokn. Kyrkja i Eikefjorden er ei av 7 kyrkjer i Kinn kommune. Det har den siste tida vore arbeidd...

OddA - 14 september 2021
Nyheter 2021

Knut Havn tok for ei tid sidan over som dagleg ledar på Spar butikken. Etter ei totalrenovering i 2019 omsette butikken for over 31 millioner og sat...

OddA - 13 september 2021
Nyheter 2021

Mellom fredag 27. august og fredag 10. september skal Magne Hafstad AS utføre vedlikehaldsarbeid inne i Naustdalstunnelen. Det skriv selskapet i ei...

OddA - 26 august 2021

Aktiv Fritid

15 oktober 2014

Start: Parkering ovanfor riksveg 5 mellom Langedal og SæterliTid: Se beskrivelse nedanforHøgd: 120 - 360/380 m. Lengd: 3 km, 2km,...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 3 timer ein vegHøgd: 60 - 760 m. Lengd: 6 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med orangefarga...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 1 t opp / 45 min nedHøgd: 60 - 290 m. Lengd: 2 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med...

16 oktober 2013

Start: Rasteplassen Riksveg 5Tid: 45 min opp / 30 min nedHøgd: 80 - 279 m. Lengd: 2,5 kmKartblad: Eikefjord 1118...

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu