Heimetenesta

Adresse

 
Heimetenesta

Telefon: 57 75 69 40

Telefon: 57 75 69 50

  Telefax: 57 75 69 41
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted:
Avdelingsleiar  
Rune Ludvigsen Telefon:
  Mobil:
  E-post:
Andre kontaktpersoner:  
Merkantil
Dagtilbod eldre
Lise Førde
Borghild Ødegård Standal

 

Heimetenesta har ansvar for heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod til eldre i indre distrikt av Flora Kommune.
Området strekker seg frå Grov i vest til grensa mot Gloppen kommune i nord, ved Naustdalstunellen i aust og til Horne og Naustdal kommune i sør.

 

Image

Heimetenesta har kontor på Allhuset

Heimetenesta er døgnteneste dvs dagarbeid/kveldsarbeid og nattevakt

Heimetenesta har utrykning til dei som har alarmtelefon heile døgnet.

Det er ca 100 brukarar pr feb. 05

Tal tilsette er ca 30 med vel 20 årsverk.

 

 Heimesjukepleie og heimehjelp vert tildelt utfrå kvar einskild søkjar sitt behov og funksjonsnivå.
Heimesjukepleie kan td vere hjelp til medisinering i samråd med lege, hjelp til hygiene og andre sjukepleieoppgåver.
Heimehjelp er hjelp til reinhald/vask av husvære, kle etc. Det er vanleg å tildele ca 1-2 timar pr veke. Heimehjelp tek ikkje nedvask av hus, handling, hagearbeid og liknande

 

Matombringing:
Middag kan bestillast frå sentralkjøkkenet i Florø. Denne vert levert til Allhuset/dagtilbodet ein gong pr. veke. Varm mat vert utlevert av heimetenesta eil dei som bur i Omsorgstunet og bustadane ved Allhuset dagleg. I distriktet elles kan heimeteneste levere ut kald mat utfrå behov

 

Dagavdeling:
Dagtilbodet for eldre ved Allhuset gjev eit tilbod utfrå søknad og vedtak.
Opningtider er mandag og onsdag 09:30 - 15:30 og fredag 09:30 - 14:30
Opningstidene kan bli endra
Dagtilbodet kan verte stengt 3-4 veker om sommaren i samband med ferieavvikling.

Inkludert i dagtilbodet er frukost, middag og kaffe og køyring til og frå heimen.

 

Søknadsskjema finn ein på Tenestetorget i Florø
eller på Allhuset hos heimetenesta.

 

 

 

 

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20140816-barntohjul.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com