Kjell Humlestøl meiner det er feil å sei at trasévalet over Storebru ikkje har vore ute på høyring. Han framheld at traséen for 420kV-linja som til sist vart vald, er den same traséen som Statnett søkte om i 2007.
Han seier til Firdaposten at Flora kommune snakkar mot betre vitande når dei brukar linja sin nærleik til Eikefjord skule som «kronargument», dei klagde jo på Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) si faglege tilråding om å la linja gå oppe i lia over Hovlandsstøylen - dette står i brev til OED datert 26.06.2009, der dei ønskjer trasé 1 vestover til Hatleset, slik at den følgjer eksisterande linje.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2