Kjell Humlestøl meiner det er feil å sei at trasévalet over Storebru ikkje har vore ute på høyring. Han framheld at traséen for 420kV-linja som til sist vart vald, er den same traséen som Statnett søkte om i 2007.
Han seier til Firdaposten at Flora kommune snakkar mot betre vitande når dei brukar linja sin nærleik til Eikefjord skule som «kronargument», dei klagde jo på Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) si faglege tilråding om å la linja gå oppe i lia over Hovlandsstøylen - dette står i brev til OED datert 26.06.2009, der dei ønskjer trasé 1 vestover til Hatleset, slik at den følgjer eksisterande linje.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com